Centrul Comunitar Multifuncţional „Asclepio”

1. Centrul Comunitar Multifuncţional „Asclepio” (în continuare, Centrul) reprezintă o instituţie publică de profil social, care oferă servicii în domeniul protecţiei sociale și celui educațional.
2. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi standardele minime de calitate în vigoare pentru serviciile sociale
3. Activitatea Centrului este coordonată, monitorizată şi evaluată de către Primăria Varniţa.
4. Centrul este persoană juridică cu forma organizatorico-juridică de instituţie publică, subordonat Primăriei Varniţa şi finanţat din contul Primăriei Varniţa, dispune de patrimoniu distinct, bilanţ propriu, conturi de decontare (în lei moldoveneşti şi în valută străină) şi alte conturi în instituţiile financiare ale Republicii Moldova, ştampilă, antet şi simbolică.
5. Scopul general al Centrului este:
Susţinerea persoanelor aflate în dificultate (copii, familii cu copii, tineri, vârstnici, persoane cu disabilităţi) în vederea depăşirii situaţiilor de vulnerabilitate socială. Prestarea serviciilor specializate în vederea asigurării activităţilor de îngrijire, reabilitare şi (re) integrare socială în baza evaluarii necesităţilor, în regim de zi.
6. Obiectivele specifice ale Centrului rezidă în:
a) Reducerea numărului de persoane aflate în situaţie de risc prin îmbunătățirea calității vieții
acestora;
b) Prevenirea instituţionalizării copiilor în situaţie de risc, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi
prin supraveghere, consiliere și prin oferirea serviciilor de îngrijire şi educaţie;
c) Implementarea politicilor de incluziune şcolară şi socială a persoanelor cu disabiităţi;
d) Prevenirea abandonului școlar prin sprijinirea copiilor cu dificultăţi de învăţare şi integrare socială prin organizarea activităţilor extraşcolare;
e) Asigurarea accesului tinerilor în situație de risc / cu disabilităţi fizice şi mentale la educaţie, informare şi la viaţa comunităţii prin implicarea lor în activităţi de orientare profesională şi dezvoltare a deprinderilor de viață;
f) Implicarea membrilor comunităţii în sprijinirea copiilor / familiilor în situaţie de risc, bătrânilor și persoanelor cu dizabilităţi.
7. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii: respectarea interesului superior al beneficiarului, respectarea opiniei beneficiarului, nondiscriminare, abordarea inter- şi multidisciplinară, flexibilitate, accesibilitate la servicii de calitate, transparenţa informaţiei, confidenţialitate, susţinerea familiei beneficiarului, promovarea şi respectarea drepturilor şi a demnităţii umane, colaborării şi parteneriatului, asigurarea dreptului la informare.
8. Beneficiari ai Centrului sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, locuitori ai satului Varniţa , care pot beneficia de serviciile sociale necesare prevăzute de prezentul Regulament. Beneficiarii direcţi sunt: copii în situaţii de risc, orfani, tutelaţi, copiii din familii social –vulnerabile, ramaşi fără supraveghere, tineri în situaţie de risc, persoane vîrstnice, persoane cu dizabilităţi. Beneficiari indirecţi sunt: membri ai familiilor beneficiarilor direcţi, specialişti din domeniul protecței sociale, ONG-uri, reprezentanţi ai Autorităţilor Publice Locale şi Centrale.

Mai multă informaţie găsiţi pe pagina Centrului Multifuncțional „Asclepio” din s. Varniţa.